De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van zonnepanelen met diverse maatregelen, vooral voor bedrijven en verenigingen. De overheid wil dat in 2020 14% van onze energie duurzaam is. Dat percentage moet 16% in 2023 zijn en in 2050 moet onze energie volledig duurzaam zijn.

Duurzame energie is beter voor ons milieu, omdat het de uitstoot van CO2 terugdringt en omdat het ons minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie en gas). Maar het maakt ons ook minder afhankelijk van landen die deze fossiele brandstoffen leveren. Daarnaast zorgt duurzame energie voor een sterkere internationale concurrentiepositie van ons land, onder meer door de ontwikkeling van nieuwe technieken.

Om haar doelen te bereiken belast de overheid vervuilende brandstoffen en verleent zij subsidies en fiscale voordelen of belastingkortingen aan de opwekking van groene energie. Voor ondernemers, zoals MBK’ers, ZZP’ers, maatschappen en VOF’s, bieden deze maatregelen interessante financiële voordelen.

Hieronder vindt u de fiscale voordelen en subsidies die er momenteel in Nederland gelden voor het laten plaatsen van een zonnepanelen installatie en het opwekken van groene energie.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Zonnepanelen (nieuwe installaties en installatieonderdelen) komen eveneens in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. De fiscale aftrek bedraagt per 1-1-2017 55,5%. Een BV kan ongeveer 11,6 tot 14,5 % van de investering aan vennootschapsbelasting besparen. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan zelfs wel 30% besparen. Om voor de subsidie in aanmerking moet de minimale capaciteit 25 kW zijn (circa 100 zonnepanelen). Investeert u voor meer dan 25 kW aan zonnepanelen, dan wordt het bedrag dat in aanmerking komt voor EIA gemaximeerd op 1.200 euro per kW boven de 25 kW. Een investering in 40 kW zonnepanelen biedt dus 15 x 1.200 euro, ofwel 18.000 euro aftrek.

Daarnaast is er een koppeling met asbestvervanging. Hierdoor is 75% vrije afschrijving op de panelen mogelijk. Voorwaarde is wel dat de asbestvervanging en plaatsing van zonnepanelen in een tijdsbestek van maximaal 3 maanden wordt uitgevoerd. Het hoeft niet om hetzelfde dak te gaan, maar de gebouwen moeten wel op dezelfde WOZ-beschikking vermeld staan. Daarnaast geldt een minimum kostenpost van 2.500 euro  voor de vervanging van asbest.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Bij de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) gaat het om de investering die een bedrijf doet voor de realisering van zonnestroominstallaties. KIA verstrekt een eenmalig belastingvoordeel op die investering. Ondernemingen moeten de aftrek binnen 3 maanden aanvragen nadat de opdracht voor de zonnestroominstallatie is verstrekt. Zowel klein- als grootverbruikers kunnen de aanvraag indienen. Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3 x 80 ampère. We spreken van grootverbruik als de aansluiting groter is dan 3 x 80 ampère. De aanvraag heeft betrekking op nieuwe en gebruikte installaties en installatie-onderdelen. Ondernemers met kantoor aan huis kunnen in aanmerking komen voor KIA, als de Belastingdienst de ruimte als bedrijfsruimte aanmerkt. De zakelijke energiekosten kunt u ook aftrekken van uw inkomstenbelasting. Informeer daarvoor bij uw accountant.

Het investeringsbedrag voor Kleinschaligheidsaftrek (KIA) moet in 2017 tussen de € 2300 en € 311.242 liggen.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Minder dan € 2.300,-0%
€ 2.301,- t/m € 56.192,-28%
€ 56.193,- t/m € 104.059,-€ 15.734,-
€ 104.060,- t/m € 312.176,-€ 15.734,- verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059
meer dan € 312.1760%

 

 

Als het bedrijf deel uit van een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een VOF, dan wordt voor de aftrek gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband.

Ondernemers kunnen de KIA combineren met EIA en SDE.

 

SDE+ 2019

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

Fasebedragen najaar SDE+ 2019

Fases en data
Maximum fasebedrag
elektriciteit en warmte
(€/kWh)
Maximum fasebedrag
hernieuwbaar gas
(€/kWh)*
Fase 1: 29 oktober, 9.00 uur
0,090
0,064
Fase 2: 4 november, 17.00 uur
0,110
0,078
Fase 3: 20 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur
0,130
0,092
*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17)

Informatie over de wijzigingen en kenmerken van de categorieën vindt u op de pagina’s Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

SDE+ volledige aanvraag

Bent u van plan om in 2019 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft. Geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.

U bent zelf verantwoordelijk het op tijd en volledig indienen van uw aanvraag. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die op dezelfde dag worden ontvangen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen.

Haalbaarheidsstudie

Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de ‘Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+’. Om u te helpen met een volledige haalbaarheidsstudie biedt RVO.nl een ‘Model haalbaarheidsstudie SDE+’ aan. Vul dit model volledig in. Dan ziet u ook welke documenten u  moet uploaden voor de haalbaarheidsstudie. De handleiding en het  model haalbaarheidsstudie vindt u onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl onder Aanvragen en Bijlagen.

Handleiding-haalbaarheidsstudie-SDE-januari-2017
De SDE haalbaarheidsstudie kunt u hier downloaden: Model haalbaarheidsstudie SDE januari 2017

Aanvragen van SDE+: eLoket geopend

Ook in 2019 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket. Vanaf nu kunt u uw aanvraag in concept klaarzetten, de bijlagen inscannen en daarna uploaden in het eLoket. Uw officiële SDE+ aanvraag kunt u indienen vanaf 7 maart 2017, 9.00 uur. Dan start van fase 1 van de ronde SDE+ voorjaar 2017.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2019 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling.

SDE+ subsidie voor grote projecten

Bedrijven en non-profit organisaties kunnen gebruik maken van een interessante subsidie die jaarlijks wordt verstrekt op basis van de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt. Het gaat hierbij om de wat grotere projecten, vanaf 15.000 WP (vanaf ongeveer 60 zonnepanelen). De overheid vergoedt het verschil tussen de kosten van grijze stroom en groene stroom.

Randvoorwaarden SDE subsidie 2019

De randvoorwaarden voor de SDE subsidie 2019 zijn voor zonnepanelen helder gesteld. De SDE subsidie is alleen van toepassing voor grootverbruikeraansluitingen. Voor kleinverbruikeraansluitingen zijn er o.a. de salderingsregeling, de EIA (energie-investeringsaftrek) en de EDS (energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties) beschikbaar.

Transportindicatie netbeheerder

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, is het voornemen om de regelgeving SDE+ najaar 2019 te wijzigen.

Aanvragen SDE subsidie 2019

Voor het aanvragen van de 2017 SDE subsidie is het nodige aan papierwerk nodig. Zo moet u alle benodigde vergunningen en bijlagen bij aanvraag van de subsidie gereed hebben. Denk hierbij aan de volgende zaken;

  • eventueel verleende omgevingsvergunning alsmede de vergunningsaanvraag
  • haalbaarheidsstudie
  • indien u geen eigenaar van de locatie bent, dan dient u een verklaring van de locatie-eigenaar bij te voegen dat deze toestemming geeft voor het installeren en exploiteren van de locatie voor zonne-energie

Veelgestelde vragen SDE+

De overheid stimuleert de investering in zonnepanelen. Er moet immers voldaan worden aan de klimaatdoelstellingen van 2020. Dit betekent dat tegen die tijd 16% van de energiebronnen duurzaam moeten zijn. Voor ondernemers (BV’s, eenmanszaken, maatschappen, VOF etc) is er een aantal interessante landelijke subsidies op zonnepanelen. Bovendien hebben verschillende gemeentes subsidies voor lokale initiatieven op het gebied van zonnepanelen.

De strekking van de zakelijke subsidie

Bijna alle zakelijke subsidies op zonnepanelen hebben te maken met een extra fiscale aftrek. De onderneming zal dus winst moeten maken (of inkomen moeten hebben). Draait de onderneming al verlies, dan zijn de subsidies minder of niet interessant. De hoogte van de subsidie is dus afhankelijk van de belastingdruk van de onderneming en of u verliezen in de toekomst nog mag verrekenen.

Uw terugverdientijd

Uw beslissing om te investeren in zonnepanelen is natuurlijk ook afhankelijk van de te verwachten terugverdientijd. Om dit te berekenen zult u vooral moeten kijken naar wat uw verbruik is. de hoogte van uw verbruik bepaalt namelijk in welke tariefgroep van energiebelasting u valt, ofwel het bedrag dat u betaalt voor een kilowattuur. Onderstaand tabel geeft een schatting van de gemiddelde terugverdientijd op de investering.

Verbruik per jaar in kWhTerugverdientijd op investering
<10.0005 – 8 jaar
10.001 tot 50.0009 – 12 jaar
>50.00014 – 17 jaar

De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is eind 2015 in het leven geroepen en 2016 in werking getreden. EDS richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Doel van de regeling is energie te besparen en duurzame energie voor sportaccommodaties toe te passen.

Voor de regeling gelden bepaalde voorwaarden. Zo moeten stichtingen de eigenaar zijn van een sportaccommodatie of een deel ervan. Een sportvereniging moet de accommodatie gebruiken voor sportactiviteiten. Die sportverenigingen moeten lid zijn van een landelijke koepelorganisatie of van een bond die lid is van de NOC*NSF.

 

De subsidie geldt voor de installaties (niet bijvoorbeeld voor arbeidskosten). Voor sportverenigingen is dat percentage 30%, voor sportstichtingen 15% (het verschil komt door de btw).

Een vereniging of stichting kan maximum € 125.000 subsidie per jaar aanvragen. Voor een aanvraag geldt een minimum van € 3.000 aan kosten.

EDS loopt 5 jaar en stelt € 6 miljoen per jaar beschikbaar.

Combinatie borgstelling en subsidieregeling

Sportstichtingen en -verenigingen krijgen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen ontvangen zij een extra subsidie van € 500,-.

MIA – Milieu-Investeringsaftrek

MIA is sinds 1 januari 2016 niet meer van toepassing op zonnepanelen. Deze zijn niet meer in de Milieulijst 2016 opgenomen.

VAMIL – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

VAMIL is sinds 1 januari 2016 niet meer van toepassing op zonnepanelen. Deze zijn niet meer in de Milieulijst 2016 opgenomen.