STAPPENPLAN ASBESTSANERING EN SUBSIDIE AANVRAGEN

Oriëntatie 

1. Persoonlijke oriëntatie

Allereerst kijkt u of de regeling op uw persoonlijke omstandigheden van toepassing is. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Past de verplichte plaatsing van minimaal 5 kW-piek (20 panelen van 250 Wattpiek) bij mijn eigen verbruik?
 • Heb ik voldoende geschikt dakoppervlak, bij voorkeur aan de zuidzijde en rekening houdend met obstakels en schaduw voor de plaatsing?
 • Wat is het financieel rendement op de investering in de panelen?
 • Wat zijn de risico’s van asbest voor mij en mijn omgeving?

2. Fiscale Voordelen
Het is mogelijk om op grond van meerdere regelingen subsidie te ontvangen. In onderstaande tabel ziet u welke voordelen de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije Afschrijvingen Milieu-investeringen (Vamil) kunnen bieden en welke kosten in aanmerking komen.

 

EIAMIA Vamil
Volledige naam Energie-investeringsaftrek Milieu-investeringsaftrek Vrije Afschrijving Milieu-investeringen
Fiscaal voordeel41,5% van de investeringskosten (extra) afschrijven van de fiscale winst27% van de investeringskosten (extra) afschrijven van de fiscale winst75% van de investeringskosten op een willekeurig moment afschrijven
Asbest
Wat komt in aanmerkinghet verwijderen van asbesthoudende daken, gevels en dakgoten en het aanschaffen en monteren van nieuwe dakplaten, dakgoten en gevels
EIAMIA Vamil
Wat komt niet in aanmerkingde kosten voor het afvoeren en storten van de asbesthoudende dakplaten komen niet in aanmerking; daarnaast komt asbestsanering in woningen niet in aanmerking
Maximumbedrag wat in aanmerking komt€ 40 per m2 dakoppervlak, € 40 per strekkende meter dakgoot en € 20 per vierkante meter netto geveloppervlak
Zonnepanelen
Wat komt in aanmerkingZonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 90 Watthet plaatsen van zonnepanelen op een locatie waar tegelijk asbesthoudende daken worden vervangen
Wat komt niet in aanmerkinghet plaatsen van zonnepanelen indien asbestsanering al in een eerder stadium heeft plaatsgevonden
Maximumbedrag wat in aanmerking komtgeengeen

3. Provinciale voorwaarden

Per provincie zijn specifieke voorwaarden opgesteld. Op de website www.asbestvanhetdak.nl zijn de voorwaarden per provincie te vinden. Zowel voor de provincie Noord-Brabant als voor de provincie Limburg gelden in elk geval de volgende voorwaarden:

 • Agrarisch bedrijf of voormalig agrarisch ondernemer of eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok;
 • Het bouwblok heeft vanaf 1 januari 1993 in enig jaar een agrarische bestemming gehad;
 • Aanvrager is eigenaar, erfpachter, of pachter van het asbestdak/-daken;
 • Het te verwijderen en af te voeren asbestdak heeft een oppervlakte van minimaal 250 m²;
 • De inventarisatie, het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt gedaan door een daartoe gecertificeerd bedrijf;
 • De aanvrager plaatst zonnepanelen met een capaciteit van tenminste 5 kiloWatt-piek op een asbestvrij dak;
 • De zonnepanelen worden geplaatst op een dak of daken van een gebouw of gebouwen op dezelfde bedrijfslocatie als het te verwijderen en af te voeren asbestdak;
 • De aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;
 • De aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
 • De aanvrager geeft goedkeuring aan Gedeputeerde Staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden;
 • Subsidieaanvragen worden voor 1 september 2015 ingediend en de activiteiten (incl. de plaatsing van zonnepanelen) zijn voor 31 oktober 2015 afgerond.

4. Asbestinventarisatie

Laat een asbestinventarisatie (conform SC540) opstellen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf.

5. Opvragen van offertes

Vraag voor de verwijdering van asbest offertes op bij gecertificeerde bedrijven (conform SC530) en vraag offertes op voor plaatsing van zonnepanelen.

Aanvraag

6. Melding asbestverwijdering

Voor de asbestverwijdering kunt u normaliter volstaan met een melding bij uw gemeente via www.omgevingsloket.nl.

7. Aanvragen subsidie

Via www.asbestvanhetdak.nl kunt u de subsidie digitaal aanvragen. daarvoor zijn de volgende gegevens vereist:

 • asbestinventarisatierapportage (conform SC540, niet ouder dan 3 jaar);
 • getekende offerte met het aantal m2 asbest dat wordt verwijderd;
 • getekende offerte voor zonnepanelen met aantal kWp;
 • kopie gegevens landbouwtelling ten aanzien van de SO;
 • ingevulde de-minimis verklaring;
 • kopie vergunningen/meldingen;
 • evt. machtigingsformulier.

8. Ontvangen beschikking

Na indiening van een complete aanvraag ontvangt u binnen acht of dertien weken uw beschikking.

Uitvoering en afhandeling

9. Subsidievaststelling en uitbetaling

Bij de provincies Noord-Brabant en Limburg worden subsidies tot € 25.000,- direct vastgesteld en in een keer betaald. 

10. Uitvoering

Na het ontvangen van de beschikking moeten de werkzaamheden uiterlijk 31 oktober 2015 zijn uitgevoerd.

11. Verwijdering, visuele inspectie en vrijgavemeting

Na asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf en vrijgave van de werkruimte wordt een visuele inspectie en vrijgavemeting uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf.

12. Opslag, transport en storten

Opslag, transport en storten wordt verzorgd door het saneringsbedrijf. U betaalt hiervoor de stortkosten.